Blekinge Offshore

Blekinge Offshore

Read More

Installation of Wind Turbines at Blekinge Offshore Wind Farm Site. Marine Design Project 2014

Chalmersstudenter kommer i höst att designa en ny fartygsmodell som ska användas för att installera vindkraftverk i Östersjön. – Från vårt perspektiv så är det ett intressant uppdrag och studenterna får ett verkligt case att tillämpa sina kunskaper på och från deras håll så får de en students oförstörda syn på problemet och input till…

Read More »

Riksintresseområde för vindbruk

Blekinge Offshore utpekat som riksintresseområde för vindbruk. Energimyndigheten har idag utsett det område som riksintresse för vindbruk inom vilket Blekinge Offshore AB ansökt om att etablera en av världens största offshoreanläggningar för vindkraft. Att Energimyndigheten upptar Blekinge Offshore som riksintresse för vindbruk är ett bevis för projektets stora potentiella betydelse för den svenska elförsörjningen. Blekinge…

Read More »

Yttrande från Mark- och Miljödomstolen

YTTRANDE Mark- och miljödomstolen överlämnar, i enlighet med 21 kap 7 § andra stycket miljöbalken och med eget yttrande enligt nedan, till regeringen att avgöra tillåtligheten av den ansökta verksamheten. Mark- och miljödomstolen förordar, utifrån vad som har framkommit i målet, att tillstånd medges till ansökt verksamhet, under förutsättning att vissa villkor uppställs för tillståndet….

Read More »